Menu

عمليات نجات با پهبادهاي جمعي

pahbad 6bfa8دانشمندان موفق به ساخت پهپادهای کوچکی شده اند كه قادرند با پهپادهای مشابه دیگر هماهنگ عمل كرده و در عملیات نجات در آتش‌سوزیها و مناطق خطرناک مورد استفاده قرار گيرند.

این تکنولوژی بالا، امکان استفاده از یک کنترل‌کننده مرکزی برای هدایت همزمان دهها پهپاد را ایجاد می‌کند. این پهپاد  ضمن حرکت جمعی، می‌توانند مأموریت جداگانه نیز انجام دهند.

بابكارگيري اين پهپاد، دريافت اطلاعات از مناطق غیرقابل دسترسی ،آنهم در شرایط جغرافیایی سخت و خطرناک وهمچنين هنگام بلاياي طبیعی و سوانح امکانپذیر خواهد بود.

بازگشت به بالا

منتخب ویدئوکلیپ