Menu

مسلمانان مدره بهترين هم پيمانان, در نبرد عليه افراطيون اسلامگرا

iran spring 2 943a4

« نويسنده: ديويد ايمس عضو پارلمان بريتانيا
من بخاطر دارم تقريبا يك سال پيش چه جمعيت انبوهي در سراسر فرانسه جمع شدند كه عليه افراطي گري تظاهرات كنند . اين تظاهرات تمامي چيزهاي عالي در رابطه با جامعه فرانسه را نشان ميداد . تظاهرات تمامي مسلمانان را بخاطر رفتار چند افراطي كه به اشتباه به اسم اسلام صورت گرفته بود سرزنش نميكرد و همچنين فراخواني ازخشم شناخته شده اي كه معمولا همواره بعد ازچنين اتفاقات تراژيكي جهت خونريزي وانتقام بروز ميكند نبود. در هرصورت اين حمله اخير نشان ميدهد كه تا آنجاكه به افراطي گري اسلامي برميگردد فقط صحبت نرم و منطقي كردن كافي نيست بلكه بايد چماق را بلند كنيم.
بگذاريدكه در رابطه با آنچه كه نبايد درعكس¬العمل به اين دور اخير خونريزي كه توسط افراطيون اسلامي انجام شده, صورت بگيرد كاملا روشن باشيم . جمعيت مسلمانان فرانسه و جوامع مسلمانان اروپايي و بخصوص پناهندگان نبايد در رابطه با اعمال چند نفر مورد سرزنش واقع شوند . بله 8 مهاجم مجرم ميباشند . بله اين حمله مثل بسياري ديگر تحت نام اسلام صورت گرفت و اينكه اين موارد غالبا و بيش از معمول اتفاق مي افتد. وكماكان نبايد فراموش كنيم كه اكثريت مسلمانان هيچگاه چنين خشونت هايي را حمايت نخواهند كرد .... فرانسه والبته دنياي غرب نياز دارند كه به افراطيون اسلامي در سرچشمه خودش حمله كنند . اين بدان معني است¬كه بايد بطور مماشات ناپذيري به دنبال داعش رفت. هم چنين بدان معني است كه در ادامه اش بايد عليه حكومت مذهبي در تهران و هم پيمانانش كه سياست هاي آنان به اين گروه ها حيات ميبخشد جنگيد . ميليشياهايي كه توسط ايران حمايت ميشوند مرتكب قتل عام ها در عراق شده اند و دولت ايران , دولت عراق را به سمت سكتاريسم رانده است . بطور مشابهي در سوريه , رژيم ايران سركوبهاي وحشيانه اسد را و همينطور حملات شيميايي و شكنجه عليه مردم بيگناه را در مقياس غير قابل باوري حمايت ميكند . اگر چه اين اعمال ممكن است باعث پيدايش داعش نشده باشند ولي همانطور كه نخست وزير ديويد كامرون و وزير خارجه كري مستمرا خاطر نشان كرده اند, اين اعمال حداقل بطور گسترده اي به تقويت داعش كمك كرده و در خدمت منبع بسيج انساني آنها بوده است .
تاكتيك هاي استفاده شده در فرانسه وجاهاي ديگر همچنين بطور گسترده¬اي توسط رژيم ايران بعد از انقلاب بكار گرفته شده اند. يكي از اوليه¬ترين و بزرگترين شرايط گروگان گيري توسط رژيم در تهران انجام شده است . عمليات انتحاري و تاكتيك هاي هدف قراردان توسط بمب گذاري در خارج كه بطور مضاعف بكار گرفته شده به يك ماشين دولتي كمك كرده كه سازمان كار , حمايت مالي , تجهيزات و پوشش ديپلماتيكي كه گروه هاي ترور كه فقط ميتوانستند در روياها به آن فكر كنند را راه اندازي بكند. داعش فقط يك نمونه راديكال سني از آنچه كه اختراع راديكالهاي شيعه آيت الله هاي ايران هست بوده و ميباشد . ما به رژيم ايران اجازه داده ¬ايم كه به مسير راديكال خود ادامه دهد و همچنان قيمت سنگيني براي آن ميپردازيم, از ناآرامي¬هاي منطقه اي و بمب گذاري در خارج و وراي آن. ....اگر بخاطر حمايت ايران از اسد در سوريه نبود , او سالها پيش رفته بود و داعش هيچگاه تكثير نمي شد. ته خط اين است كه اسد بايد برود و براي انجام اينكار ما بايد ايران را كنترل كنيم .
بگذاريد كه به اكثريت مسلمانان مدره قدرت بدهيم . .....واقعيت اين است كه گروه هاي سازمان يافته زيادي در روي زمين و بطور مادي وجود دارند كه يك كارنامه عالي در گوشمالي دادن ( نبرد عليه ) افراطي گري دارند. در سوريه و عراق گروه¬هاي كرد و ديگر شورشيان مدره دارند داعش را عقب ميرانند و همزمان با رژيم اسد ميجنگند .
در ايران نيز يك اپوزيسيون سازمان يافته وجود دارد كه از حمايت مردم ايران كه نسبت به غرب سمپاتي دارند برخوردار ميباشد . اين اپوزيسيون شوراي ملي مقاومت ايران است كه حمايت زيادي در بين ايرانيان در داخل و خارج كشور دارد . چيزي كه منحصر بفرد در خاورميانه امروز بنظر ميرسد اينست كه اين اپوزيسيون سازمان يافته عليه حكومت مذهبي در ايران توسط يك زن مسلمان خانم مريم رجوي رهبري ميشود .در آوريل 2006 اين خانم پلاتفرم 10 ماده اي خود براي يك ايران آينده را ارائه دادكه خود را متعهد به لغو مجازات مرگ و پايان دادن به شكنجه در فرداي ايران دانسته و فراخوان به يك ايران دمكراتيك و غيراتمي با يك مرزبندي قاطع بين دين و دولت و برابري جنسي و انهاء تمامي تبعيضات قومي و مذهبي ميدهد. رويكرد رژيم به اين تهديد به مثابه راه¬كاري جهت اتخاذ يك نوع افسار گسيختگي در زنداني كردن و شكنجه و كشتار ميباشد .
با حمايت از اين گروه ها و مبارزه عليه افراطي گري اسلامي در هر شكلي كه باشد ما يك دفاع پايدار و موثر عليه انواع ترور كه اخيرا در پاريس با آن مواجه بوديم را تضمين خواهيم كرد . بدون قاطعيت در نبرد و تقويت كردن هم پيمانان ما , افراطي گري اسلامي به تهديد عليه جوامع باز و آزاد ما با جنايت هاي بربرگونه خود ادامه خواهد داد».
سايت هافينگتون پست بريتانيا 28 آبان 1394 ـ 19 نوامبر 2015

بازگشت به بالا

منتخب ویدئوکلیپ