Menu

موج اعدامها و نقض حقوق بشر در ايران

iran spring c055d

اجلاس رسمي پارلمان اروپا دراستراسبورگ ـ محكوميت موج اعدامها و نقض حقوق بشر در ايران، سؤالات پي در پي نمايندگان از فدريكا موگريني
رئيس سياست خارجي اتحاديه اروپا
« در اجلاس رسمي پارلمان اروپا در استراسبورگ، نمايندگان مردم اروپا از كشورهاي مختلف ، موج فزاينده اعدامها جنايتكارانه ديكتاتوري آخوندي و نقض گسترده حقوق بشر درايران را محكوم كردند و خواستار موضعگيري و اقدام اتحاديه اروپا براي توقف اعدامها و نقض حقوق اوليه مردم ايران شدند. دراين جلاس كه در آن فدريكا موگريني رئيس سياست خارجي اتحاديه اروپا، حضور داشت، نمايندگان مردم اروپا سؤالات متعددي را از وي به ويژه در رابطه تشديد اعدامها وجنايات سركوبگرانه بعد از روي كار آمدن آخوند روحاني و هم چنين سفرش به ايران تحت حاكميت ديكتاتوري جنايتكار آخوندي مطرح كردند و هشدار دادند كه توافق اتمي و مذاكرات مربوطه نبايد موجب ناديده گرفتن نقض حقوق بشر درايران شود.
سخنراني ژرارد دپره-رئيس گروه دوستان ايران آزاد در پارلمان اروپا خطاب به رئيس سياست خارجي اتحاديه اروپا گفت: رژيم ايران مردم را زنداني و اعدام مي كند. ما اميدواريم كه اين رژيم هر چه سريعتر سرنگون شود تا بدنبال آن يك ايران آزاد و دموكراتيك برقرار شود. / ژرارد دپره با محكوم كردن سياست مماشات كشورهاي غربي با رژيم آخوندي ، خواستار حمايت اتحاديه اروپا از خواست مردم ايران براي آزادي و تحقق حقوق بشر و اصول پايه اي دموكراسي در ايران شد.
سخنراني روزا توماسيك- نماينده پارلمان اروپا از کرواسي ضمن يادآوري سياست مماشات اتحاديه اروپا با كشورهاي جهان سوم و تحت الشعاع قرار گرفتن تعهدات اروپا نسبت به حقوق بشردر ساير كشورها به ملاحظات سياسي و اقتصادي ، به سفر فدريكا موگريني به ايران تحت حاكميت آخوندها و ناديده گرفتن سركوب زنان و اعدامهاي فزاينده در ايران اشاره كرد و گفت: من معتقدم که مشکل مذاکرات بين آمريکا و رژيم ايران منجر به عدم احترام براي حقوق بشر مردم ايران شده است. وي در پايان خواستار حمايت اتحاديه اروپا از مبارزه زنان و جوانان ايراني عليه رژيم آخوندي و براي كسب آزادي و حداقل حقوق انساني خود شد. خانم توماسيك با اعتراض به موگريني گفت: به نظر ميرسد که تعهد اتحاديه اروپا در جنگ عليه نقض حقوق بشر به ملاحظات سياسي وابسته است، كمااينكه شما، درجريان سفر خود به ايران، در اشاره كردن به موضوع اعدام زنان و موضوع سرکوب زنان در ايران، شکست خورديد.
سخنراني خوان کارلوس خيرائوتا- نماينده پارلمان اروپا از اسپانيا در سخنان خود گفت: درست بعد از آنکه روحاني به عنوان رييس جمهور انتخاب شد تا کنون بيش از ۲۰۰۰ اعدام در ايران انجام گرفته است که بالاترين نرخ اعدامها طي ۲۵ سال گذشته است. زنان به علت بلند کردن صداي خود عليه سرکوب سياسي محکوم شده اند. وي با يادآوري سكوت نماينده عالي اتحاديه اروپا در كنفرانس مطبوعاتي اش در تهران نسبت به نقض حقوق مردم ايران ، خواستار دفاع و حمايت از مبارزه مردم ايران عليه آخوندهاي حاكم جهت تحقق آزادي و دموكراسي شد. وي با انتقاد از فدريكا موگريني به خاطر اولويت ندادن به موضوع حقوق بشر و حقوق زنان در سفرش به حاكميت آخوندها گفت : فکر نميکنم حقوق بشر چيزي باشد که شما به آن اولويت بدهيد، زيرا در کنفرانس مطبوعاتي شما در ديدارتان از تهران، شما حتي يکبار به نقض حقوق بشر اشاره نکرديد.
سخنراني رينا كاري-خانم ريناكاري نمايده پارلمان اروپا از دانمارك در سخنان خود با ابراز نگراني از مماشات كشورهاي اروپايي با رژيم آخوندي و ناديده گرفتن موضوع نقض حقوق بشر در ايران گفت در دو سال گذشته بيش از ۲۰۰۰ نفر در ايران اعدام شده اند و مجازاتهاي سختي عليه كساني كه به مخالفت با عملكرد اين رژيم برمي خيزند اعمال مي شود. چيزي كه نمي توان آنرا ناديده گرفت، تبعيض گسترده عليه زنان است. لازم است که اتحاديه اروپا و بويژه نماينده عالي اتحاديه اروپا همواره موضوع نقض حقوق بشر توسط رژيم حاكم بر ايران را در دستور کار قرار دهد.
سخنراني تونه كلام-تونه كلام نماينده پارلمان اروپا از استوني و عضو کميسيون خارجي پارلمان در سخنان خود با يادآوري نواقص و كمبودهاي توافق اتمي وين و دادن زمان به رژيم آخوندي بجاي نابود كردن برنامه اتمي رژيم ، گفت: رژيم سركوبگر حاكم بر ايران با سابقه تعهدات نقض شده، از فرصتي كه كشورهاي غربي به او داده اند استفاده خواهد كرد. اين رژيم از پولهايي كه آزاد خواهد شد براي تامين گروههاي تروريستي وابسته به خودش در منطقه خاورميانه استفاده خواهد كرد. تونه كلام در سخنراني خود تاكيد كرد كه موضوع مرکزي، تعهد ما به وضعيت حقوق بشر و حقوق اقليتها در ايران است. آنچه که بيش از هر چيزي هشدار دهنده است اين است که وضعيت حقوق بشر در ايران وخيم تر شده است. تحت رياست جمهوري روحاني ۲۰۰۰ اعدام در ايران انجام گرفته که بسياري از آنها با انگيزه سياسي بوده است...
سخنراني ديويد كمپبل -ديويد کمپبل بنرمن رئيس هيأت رابطه با عراق در پارلمان اروپا گفت: من بعنوان رئيس هيئت رابطه با عراق موضوع مذاكرات غرب با ايران را با توجهات زياد دنبال كردم، تنها يك روز بعد از امضاي اين توافقنامه رژيم ايران شروع به حمله به متحدين ما در يمن كرد اگر صحبت از توافق صلح بكنيم بايد گفت كه اين فقط يك نوع استمالت است. اين توافق نقض حقوق بشر توسط رژيم ايران را به امري عادي تبديل ميکند. بيش از ۲۰۰۰ نفر در دوران رياست جمهوري روحاني حلق آويز شده اند، کسي که شما خانم موگريني از خوردن چاي با او خوشحال ميشويد. اين بالاترين سطح اعدامها در ايران در ۲۵ سال گذشته بوده است. پيش بيني ميشود که تا پايان سال ۱۰۰۰ اعدام ديگر انجام گيرد که بالاترين تعداد اعدامها به نسبت جمعيت در جهان است.
سخنراني اولاف هنكل- نماينده پارلمان اروپا از آلمان ، ضمن بررسي كمبودها و نقائص توافق وين ، نقض گسترده حقوق بشر در ايران بويژه نقض ابتدايي ترين حقوق زنان و دختران در ايران توسط رژيم آخوندها را محكوم كرد و خواستار منوط كردن مراودات اتحاديه اروپا با رژيم به رعايت حقوق بشر در ايران شد.
سخنراني يان زهرا ديل-يان زهراديل ، نماينده پارلمان اروپا از جمهوري چک خطاب به رئيس سياست خارجي اتحاديه اروپا گفت:رژيم حاكم بر ايران يک رژيم ديکتاتوري مذهبي است و عليه اپوزيسيون خود با شدت عمل ميکند. در ايران تعداد زيادي اعدام انجام ميگيرد اين رژيم همچنين از اسد در سوريه حمايت ميکند و بصورت گسترده اي در عراق دخالت دارد. نگاه کردن به رژيم حاكم ايران به عنوان يک متحد، ساده لوحي است..
سخنراني اشتتينا-يارومير اشتتينا نماينده پارلمان اروپا از جمهوري چک گفت:در دوران رياست جمهوري روحاني 2000 نفر حلق آويز شده اند. بنا به گفته عفو بين الملل در سال جاري تاکنون ۷۰۰ نفر در ايران اعدام شده اند و انتظار ميرود رقم اعدامها به ۱۰۰۰ نفر تا پايان سال جاري برسد. به بيان ديگر بالاترين نرخ اعدامها به نسبت جمعيت در جهان. همچنين وضعيت دختران جوان در ايران نگران کننده است. يارومير اشتتينا ضمن فراخواندن رئيس سياست خارجي اتحاديه اروپا به طرح موضوع نقض گسترده حقوق بشر در ايران در مذاكرات با رژيم تاكيد كرد افزايش شديد اعدامها در ايران و اين واقعيت که حقوق پيروان ساير مذاهب نقض ميشود بايد در مذاکرات با رژيم ايران مد نظر قرار گيرد.
سخنراني چارلز تانوك- چارلز تانوک - نماينده پارلمان اروپا از انگلستان و سخنگوي خارجي گروه محافظ کاران و رفرميست هاي اروپا نيز گفت: ادامه نقض حقوق بشر توسط رژيم ايران و حمايت از تروريسم توسط روحاني کاهش نيافته است. در دوران او تعداد اعدامها در ايران از جمله اعدام زندانيان سياسي و اقليتهاي مذهبي افزايش يافته است که ميانگين آن ۲ اعدام در روز است. ما نميتوانيم حمايت رژيم ايران از گروههاي تروريستي مانند حزب الله و همچنين دامن زدن اين رژيم به خشونتهاي فرقه اي در لبنان، سوريه و بحرين را ناديده بگيريم... ما نبايد اجازه دهيم اين معامله سبب شرارت بيشتر رژيم ايران شود».
سيماي آزادي27 شهريور 1394 ـ 18 سپتامبر2015

بازگشت به بالا

منتخب ویدئوکلیپ