Menu

براي تغيير واقعي با مقاومت ايران كار كنيد نه با رژيم ايران

iran2 27d74

« وليد فارس - تعدادي از مقامات سابق آمريكا و كارشناسان سياست خارجي اخيراً يك بيانيهاي را خطاب به دولت آمريكا انتشار دادند كه براي چهار ابتكار سياسي خاص فراخوان داده است:
(۱) اجراي خواستههاي سختتر طي مذاكرات هستهاي با ايران؛
(۲) مقابله با نقش مخرب و بيثباتكننده رژيم ايران در خاورميانه؛
(۳) توجه بيشتر به نقش فاحش حقوقبشر در ايران؛
و (۴) كمك به تسهيل در انجام سه نكته اول و تعامل " گفتگوي محترمانه با اپوزيسيون ايران همخوان با سياست خارجي كشور در گفتگو با تمامي گروههاي سياسي."
يك نسخه از اين بيانيه به مريم رجوي رئيسجمهور برگزيده شوراي ملي مقاومت ايران در گردهمايي ايرانيان در پاريس اهدا شد. اين بيانيه به چند دليل قابلتوجه است:
اول, شاهد مجموعهاي از امضاكنندگان ميشود كه شامل مقامات ارشد سابق آمريكا و رهبران نظامي با آگاهي در مورد امنيت ملي و سياست خارجي ميشود. و در يك زمان سياستهاي بيسابقه دو حزبي در واشنگتن (بهطور خاص در رابطه با ايران), اين ابتكار سياسي شامل دموكراتها و جمهوريخواهان ارشد ميشود.
دوم, اين بيانيه فقدان ارتباطات و گفتگو با اپوزيسيون دموكراتيك ايران توست رهبري دموكرات و جمهوريخواهان را بهعنوان بخش گمشده سياست آمريكا در قبال ايران شناسايي كرده است. زبيحزبي
سوم, اين بيانيه يك رويكرد عملي در رابطه با مذاكرات هستهاي با ايران و همچنين بحران منطقه را با بهرسميت شناختن اينكه رهبري تهران نشان داده است كه هيچ تمايلي براي رها كردن برنامه هستهاي خود ندارد پيشنهاد ميكند. اين رژيم بخشي از مشكل است به راهحل.
چهارم, هسته ابتكار جديد سياسي توصيه براي شكستن بنبست و همراه شدن با ۸۰ ميليون ايراني و خواست آنها و همچنين خواست مردم در هر جا براي آزادي و حاكميت مردمي بر اساس پرنسيپها و اصول دموكراتيك و تعامل با اپوزيسيون ايران است. در اين رابطه, تلفيق دو حزبي همچنين نقش خانم مريم رجوي بهعنوان يك زن مسلمان كه يك برداشت دموكراتيك و بردبار از اسلام را نمايندگي ميكند بهرسميت ميشناسد.
شخصيتهاي برجسته آمريكايي از دولت آمريكا ميخواهند تا با اپوزيسيون ايران گفتگوهاي مستقيم و مشترك را شروع كند
پيام اين گردهمايي تغيير در ايران است دور از فاشيسم مذهبي رژيم كنوني و به سمت دموكراسي واقعي, حاكميت قانون, احترام به حقوق زنان و اقليتها و سايت اصولي است كه در برنامه ده مادهاي خانم رجوي براي آيندهاين كشور مشخص شده است.
با نگاه به چنين پلاتفرم سياسي, ميتوان به آساني درك كرد كه چرا بسياري از شخصيتهاي برجسته آمريكا از دولت آمريكا ميخواهند تا با اپوزيسيون ايران گفتگوهاي مستقيم و مشترك را شروع كند. اين همان سياستي كه آمريكا در خاورميانه بايستي داشته باشد را نمايندگي ميكند اما براي توانمند سازي گروههاي ميانهرو و پيشرو مسلمان براي نامشروع ساختن و به حاشيه كشاندن عناصر تند رو نيست.
متاسفانه, سياستهاي كنوني به نظر ميرسد در پي يك روايت نادرست و محدودكننده درباره خاورميانه است كه به افراطي گري بهعنوان يك عنصر لازم فرهنگ و سياست منطقهاي مينگرد. براي مثال ما ميتوانيم اين را در تلاشهاي دولت اوباما در تشويق كردن نفوذ رژيم ايران در عراق با اين اميد كه از تئوكراسي شيعي عليه شبه نظاميان سني داعش استفاده كند ببينيم.
اما تفاوت واقعي بسيار كمي بين اين دو گروه وجود دارد و هرگونه نتيجهيي كه از درگيري بين آنها حاصل شود يك باخت براي منافع غرب در خاورميانه است. بيانيه سياسي اخير اين را روشن ميسازد كه امضاكنندگان آمريكايي اين موضوع را درك ميكنند. اين سند اشاره ميكند كه جمهوري اسلامي ايران بهطور موثر افراطي گري اسلامي دولتي در خاورميانه است. اين بيانيه ميگويد, " اگر داعش موفق شود, آنچه كه جهان به دست ميآورد يك نسخه سني ايران خميني زده است."
براي مدتها هشدار در مورد نفوذ فرقهاي ايران بوده است
برعكس, اگر ايران موفق شود, نتيجهيي كه دولت اوباما تأييد ميشود – آنچه كه از عراق و سوريه باقي ميماند يك سري از گروهاي وابسته تحت كنترل نسخه شيعي داعش است. در حالي كه داعش سر دشمنانش را ميبرد و بهدنبال ايجاد يك خلافت در منطقه است, تهران براي نجات يك سيستم سياسي اسلامي كه دستور كار بنيانگذار آن گسترش قدرت ايران براي متحد كردن و تسلط بر جهان اسلام است مخالفان سياسي را حلقآويز ميكند.
ما نبايستي با چنين جايگزينهايي قانع شويم. در هر مورد ما خاورميانهاي خواهيم داشت كه بهدليل اختلافات فرقهاي بيثباتتر از آنچه كه بايد باشد ميشود. اين ميراث رژيم ايران در منطقه است و ميراث ادامه اين سياست كه افراطي گري رژيم ايران را در مخالفت با يك نوع افراطي گري ديگر ميپذيرد. امضاكنندگان اين بيانيهاين را ميدانند و اشاره ميكنند كه آنها در مورد نفوذ فرقهاي رژيم ايران براي مدتها هشدار دادهاند.
و همچنين مقاومت ايران [در اين مورد هشدار داده است]. اين واقعيت به تنهايي بايستي سياستگذاران غربي را تشويق كند تا اين مقاومت را بهعنوان يك جايگزين غيرفرقهاي و ميانهرو در ليست كنون شركاي آينده در خاورميانه و جهان اسلام بهرسميت بشناسند. علاوه براين, ايدئولوژي دوستي با غرب به اين گروه حمايت مردمي در ميان جمعيت تحصيلكرده و پيشرو ايران داده كه به اين گروه قدرت عظيمي ميدهد.
اصرار به تجديدنظر اساسي سياست به نفع آزادي و دموكراسي
اهميت آن قدرت در موضوعات و تهديدات به امنيت غرب در پشت سه توصيه سياسي پيشنهاد شده بايستي روشن باشد. با اين وجود, دولت آمريكا تمايلي به تقابل جدي با ايران بر سر برنامه هستهاي آن, اقداماتش در يمن, بحرين و سوريه و حلق آويزهاي مداوم و زندانيهاي سياسي ندارد. چرا؟ زيرا دولت كنوني از عواقب روابط ضعيف با دو طرف تقسيم بندي فرقهاي وحشت دارد.
اما تا زماني كه يك جايگزين براي آن وجود داشته باشد اين چيزي براي وحشت نيست. مقاومت ايران آمادهايستاده است تا بر روي دشمنان ما فشار بياورد به جاي آن كه به مذاكرات آشتيجويانه با آنان بپردازد. اين مقاومت آماده است تا آرمانهاي دموكراتيك غرب را جايي كه برخي سياستگذاران فكر ميكنند نميتوان در آنجا بهزودي برقرار كرد برپا دارند. ».
سايت فوربز - نيويورك Forbes, NY

بازگشت به بالا

منتخب ویدئوکلیپ