Menu

جنبش دادخواهي در رسانه هاي عرب زبان

dadkhahi1 8da20

تلويزيون اسكاي نيوز: نمايشگاه دربارة قتل عام 67 در شهرداري منطقة يك پاريس فراخوان منتخبان فرانسوي به محاكمة سران رژيم ايران و مسئولان اعدام مخالفان سياسي

اورينت‌نيوز تلويزيون اپوزيسيون سوريه: موضوع قتل عام 67 به موضوعي مردمي در ايران تبديل شده است صدور حكم اعدام 3500 نفر در دوران روحاني رژيم ايران را در رتبة اول جهاني در اجراي اعدام قرار داده است

تلويزيون اسکاي‌نيوز: در شهرداري (منطقة يك) پاريس نمايشگاهي برگزار شد كه اعدام سي هزار مخالف توسط رژيم ايران در سال 1988 را مستند كرد. سازماندهندگان اين نمايشگاه مي‌گويند، اين مناسبتي براي يادآوري آن قتل عام است و خواستار حسابرسي از مجريان آن هستند.

شكر، احمد و حسن و اين فهرست طولاني است؛ سي هزار زنداني كه رژيم ايران آنها را در قتل عام 1988 به‌قتل رساند. معصومه داستان فاجعه‌يي را كه با آن مواجه بوده براي ما بازگو مي‌كند؛ رژيم ايران سال‌ها او را زنداني كرد، برادر كوچكش احمد را بعد از يك محاكمة فرمايشي اعدام كرد و مادر پير و بيمارش را بارها براي بازجويي برد.

معصومه رئوف گفت: سال‌ها در زندانهاي رژيم ايران زنداني بودم؛ برادر كوچكم پنج سال زنداني بود و بعد از قتل عام 30 هزار نفر اعدام شد. با گذشت 29 سال از اين قتل عام، هنوز پدرم در گورهاي دسته جمعي دنبال محل دفن اوست.

معصومه زندانبان و قاتل برادرش را شناخته و او را نشان مي‌دهد؛ او يكي از مقام‌هاي رژيم ايران است كه در آن زمان عضو هيأت مرگ بود

گفت: دادگاه جنايات بين‌المللي مي‌تواند اين پرونده را به‌دست بگيرد و آن‌را بررسي كند.

منتخبان فرانسوي حمايت خود را از خواسته‌هاي اپوزيسيون ايران مبني بر محاكمة سران رژيم ايران و مسئولان اعدام مخالفان سياسي اعلام كردند. آنها بر ضرورت تلاش و تحرك فوري بين‌المللي بدين منظور تأكيد كردند.

ژان فرانسوا لوگاره شهردار منطقة يك پاريس به اسكاي نيوز، گفت: «بايد فوراً دربارة اين كشتار تحقيق كرد؛ به‌خصوص به اين دليل كه اين رژيم به اعدام مخالفان ادامه مي‌دهد».

اينها فقط قربانيان كشتارهاي رژيم ايران نيستند، بلكه سي هزار داستان خانواده‌هايي است كه فرزندانشان را از دست دادند و هنوز در آرزوي تحقق عدالت هستند. اپوزيسيون ايران بر اين عقيده است كه مجازات‌نشدن مسئولان (رژيم) ايران بدين معني است كه آنها به ارتكاب كشتار در داخل و خارج از ايران ادامه خواهند داد.

تلويزيون الاخباريه: در پاريس پايتخت فرانسه يك نمايشگاه مستند از جنايت‌هاي رژيم حاكم بر ايران و در رأس آن جنايت اعدام 30 هزار تن از مخالفان سياسي, برگزار شد. شركت‌كنندگان در اين نمايشگاه خواستار حسابرسي از مسئولان اين جنايت شدند تا (چنين كشتاري) تكرار نشود.

29 سال از كشتار سي هزار زنداني سياسي توسط رژيم آخوندي در ايران در سال 1367 مي‌گذرد؛ شهرداري منطقه اول پاريس نمايشگاهي را برگزار كرد كه اين كشتار را مستند مي‌كند. بعد از فتواي خميني, اين كشتار توسط آخوندهاي (حاكم بر) تهران عليه سي هزار زنداني انجام شد كه اغلبشان از سازمان مجاهدين خلق ايران بودند و در گورهاي دسته‌جمعي به‌طور مخفيانه دفن شده‌اند.

در اين نمايشگاه عكس‌ها و اسنادي از قربانيان و تاريخ و محل‌هاي قتل‌شان درج شده و ستاد اين بحران از جمله وزير دادگستري دولت فعلي روحاني كه (عضو) هيأت مرگ بوده افشاء شده است.

شركت‌كنندگان در نمايشگاه چه حقوقدانان و چه شخصيت‌هاي فرانسوي و قربانيان و نمايندگان مقاومت ايران، به تشكيل كميتة تحقيقات بين‌المللي فراخوان دادند.

ژان فرانسوا لوگاره به الاخباريه گفت: 29 سال از اين قتل عام گذشته كه رژيم تهران تلاش كرده بود آن‌را مخفي نگه دارد؛ ولي امروز نبايد دربارة اين بربريت عليه سي هزار انسان سكوت كرد؛ جهان بايد واقعيت‌ها را ببيند.

شهردار ژان كلود ژگودز Jean-Claude Jegoudez نيز تصريح كرد: امروز آمديم تا بخاطر اصول انساني و كمك به مظلومين اينجا باشيم؛ رژيم تهران بيگناهان را كشته و به جنايت‌هايش عليه بشريت ادامه داده است. ما بايد در مقابل اين رژيم قاتل بايستيم.

عفو بين‌الملل در ابتداي ماه جاري (ميلادي) طي گزارشي، سركوب مدافعان حقوق بشر در ايران به‌خصوص افرادي كه قتل عام 67 را افشا كرده بودند، محكوم كرد. به گفتة حقوقدان اين كشتار نمونة برجسته‌يي از جنايت‌هاي ضد بشري است و به‌رغم آن هنوز هيچ تحقيقات مستقلي توسط نهادهاي بين‌المللي در اين رابطه صورت نگرفته است.

اورينت نيوز تلويزيون اپوزيسيون سوريه: با ابتكار عمل شهردار (منطقة يك) پاريس، نمايشگاهي به‌منظور يادبود قتل عام 1367 برگزار شد. اين قتل عامي است كه خميني عليه 30 هزار زنداني سياسي مرتكب شد؛ اين نمايشگاه با شركت تعدادي از سازمان‌هاي انساندوست و شخصيت‌هاي سياسي اروپايي برگزار شد.

حقوقدانان بر اين عقيده‌اند كه اين قتل عام نمونة زنده‌يي از جنايات ضد بشري است و تعدادي از جنايتكاران اين قتل عام مثل عليرضا آوايي كه وزير دادگستري (كابينة دوم) روحاني است، هنوز در قدرت هستند.

سنابرق زاهدي گفت: كشورهاي عربي و اسلامي كه از اين رژيم رنج برده‌اند بايد به مقاومت و مردم ايران كمك كنند تا اين موضوع در صحنه بين المللي مطرح شود؛ چون طرح اين موضوع به معني محكوميت رژيم آخوندي به‌دليل اين جنايت بزرگ است.

معصومه رئوف گفت: برادرم در بين قربانيان بود؛ آنها هزاران نفر بودند كه به قتل رسيدند. تنها گناهشان اين بود كه مي‌خواستند با شرافت زندگي كنند. لذا ما تلاش مي‌كنيم، رژيم حاكم بر تهران به سزاي اعمالش برسد. جامعة جهاني نبايد در مقابل اين جنايت ضد بشري سكوت كند.

موضوع اين قتل عام به يك موضوع مردمي تبديل شده است؛ به طوري كه يكي از مسائل اصلي جامعة ايران در انتخابات رياست‌جمهوري (رژيم حاكم) بود. صدور حكم اعدام 3500 نفر از جمله 80 زن (در دوران روحاني)، رژيم ايران را در رتبة اول جهاني در اجراي احكام اعدام قرار داده است

به‌رغم گذشت 29 سال (از قتل عام 67)، رژيم آخوندي از قتل و تروريسم عليه مردم خودش دست برنداشته و جنايات و كشتار وحشيانه‌اش عليه مردم سوريه را نيز ادامه مي‌دهد. چنين نمايشگاه‌هايي مي‌توانند حقوق كساني را كه مورد ظلم واقع شده‌اند، برجسته كنند.

بازگشت به بالا

منتخب ویدئوکلیپ