Menu

برابري در سياست يك فريب بزرگ

علیرغم قوانین بیش از پیش اجباری، زنان بطور گسترده ای در صحنه سیاسی نمایندگی ندارند و در حاشیه هستند و زمانی که   جایی برای خود باز میکنند  با پرونده های پر مشکل روبرو هستند.

برابری در سیاست یک فریب بزرگ

تقسیم " جنسی" کار و نابرابری چشمگیر در مقامات بالا... در گزارشی در مورد تقسیم کار بین مردان و زنان که پنج شنبه توسط شورای عالی برابری منتشر میشود نشان میدهد که در پس ارقام ، واقعیت قدرت در سطح محلی ، ملی بطور گسترده ای مردانه است.

سیاست جنسی است؟ نیاز به نقاشی نیست . مردانه است. چند زن در بین 7 کاندید انتخابات مقدماتی راستها بودند؟ یک زن . ناتالی کوسیکو موریزه . در چپها نیز وضعیت بهتر نبود سیلوا پینل از حزب رادیکال چپ که به تنهايی در بین 6 مرد کار میکرد. آیا ریاست جمهوری فرصتی است که درصد توتستورون را پایین آورد؟  زنانی که خود را کاندید کرده اند بشرط اینکه 500 امضا شهردارن را بدست بیاورند  شامل ، مارین لوپن، میشل آلیو ماری ، راما یاد، ناتالی آرتود و شارلوت مارشاندیز مي باشند . این تعداد بد نیست خصوصا در کشوری که تا سال 1944 صبر کرد تا به زنان اجازه رای دادن و انتخاب شدن بدهد (در حالی که در فنلاند از سال 1906 و آمریکا 1920 و انگلیس 1928 این مسئله ممکن بود).

خارج از شوخی آيا فرانسه با ایجاد و اجرای قوانین از اولین آن در 6 ژوئن 2000 بسمت برابری جلو میرود . اما یک بررسی اجمالی در راس حاکمیت از روستاها تا دولت و تا پارلمان لرزه بر ...میاندازد.البته فقط در سیاست نیست در بخش اقتصادی نیز وضع بهتر نیست . اما این باعث نمیشود که : فرانسوا هولاند یک مرد است ، برنارد کازناو یک مرد است . بله دولت بازی برابری را در ارقام حفظ کرده است اما چه کسی مسئول وزارتخانه های کشور، دفاع، اقتصاد و خارجه است؟ در پارلمان چه میگذرد بسیار عالی 26.9 درصد زن منتخب در سال 2012 داشتیم که 41 درصد کاندیداها را شامل میشدند. آیا زنان خودشان خودشان را سانسور میکنند؟ یا اینکه احزاب حوزه های بسیار سخت و حتی ناممکن را به آنها میدهند؟

این تحلیل  شورای عالی برابری بین مردان و زنان در راهنمایی برابری در سال 2016 منتشر شد ، میباشد. بیلان: در بین 191 کشور که بشکل تنزلی درصد زنان در پارلمانشان دسته بندی شده اند ما در رده 62 هستيم. بهترین ها شامل روندا که یک قانون تحمیلی از زمان قتل عام دارد و بعد هم کشورهای بولیوی و کوبا میباشند. در سنا هم پس از انتخابات 2014 بشکل بارزی 25 درصد زن وجود دارد.

در سطح استانی ، بین منطقه ای و شهرک و روستایی؟ شورای عالی برابری که بنا به خواست وزیر خانواده ، کودکان و حقوق زنان لورانس روسینول گزارشی را در این پنج شنبه منتشر ميكند تحت عنوان " چه تقسیم قدرتی بین منتخبین مرد و زن در سطح محلی؟" نتیجه گیري : در پشت بهبود واقعی برابري در سطح استانی (برای اولین بار آنهم بدلیل قانون مه 2013 ، مشاورین استانی نیمی از پارلمان استانی و دفاتر را در بر میگیرند) و منطقه ای ( که وضعیت مشابه ای دارد) یک گرگ مخفی شده است. اما چه کسانی رئیس ( روسا و معاونین) این ارگانها هستند؟  با اکثریتی قاطع مردان . چه کسانی مسئولیتهای اصلی (نظیر اقتصاد، تقسیمات محلی و حمل و نقل)را دارند ؟ پسران پسرها پسرها. در زمینه ساختارهای بین محلات که قانون در مورد آنها چیزی نگفته است چه میگذرد؟ راه بسیار طولانی است؟ البته که بله .

17 سال قانون و چی و چی ؟

برابری ، برابری. ولی از چه زمانی این کلمه زیبا را در مورد مسئولیتهای سیاسی بکار میبریم؟ اولین بار در سیمناری  در شورای اروپا در نوامبر 1989 این کلمه مطرح شد. قوانین آنرا دنبال کردند. از زمان بازبینی قانون اساسی در 8 ژوئیه 1999 مشخص کرده است که قانون " دسترسی برابر مردان و زنان را برای ماموریتهای انتخابی و کارکردهای انتخابی تسیهل کند" و اینکه " احزاب و گروههای سیاسی باید در اجرای این اصل سهیم باشند" . 6 ژوئن 2000 (از لیونل ژوسپن باید تشکر کرد) اولین قانون ملقب به "برابری" تصویب و امضا شد. این قانون احزاب را مجبور به ارائه برابر تعداد مردان وزنان در لیستهای انتخاباتی میکند. سنگ بنا گذاشته شد. در سال 2003 : یکی درمیان زن و مرد در لیستهای انتخاباتی شوراهای شهری (که شامل شهرکهای بیش از و یا برابر 1000 نفر میشود، قبلا 3500 نفر بود)  ، شورای استانی ، شوراهای بین منطقه ای میشد. و بالاخره در سال 2014 قانونی برای برابری واقعی بین زنان و مردان با تعيين جريمه در رابطه با احزابی که برابری را در انتخابات پارلمانی رعایت نمیکنند ، تصویب شد.

انتخابات استانی ، دام مردانه؟

دبیر کل تشکل اروپا اکولوژی سبز سسیل دوفلو ایده این جمله خوب را داد که بگوید " مونث کلمه کاندیدا چه میشود؟ جایگزین!"  اگر چه هم اکنون منتخبین زن استانی نیمی از پارلمان و دفاتر را شامل میشوند(قانون این اجبار را ایجاد کرده است)  90.1 درصد روسای شوراهای استانی را مردان دارند. چه کسی میگوید "بازهم"؟ این تابلو سیاه تر هم میشود وقتی بدانیم که ترکیب رئیس و معاون اولش در 57 استان از 101 استان هر دو مرد هستند. یعنی بیش از نیمی از استانها توسط دو مرد هدایت میشوند.

مناطق یا " بیماری میگو"

اما قسمت پر لیوان را ببینیم : در سال 1992 زنان 11.9 درصد شورای منطقه ای را تشکیل میدادند در سال 2015 این رقم به 49 درصد افزایش پیدا کرد. آیا این یک آگاهی ناگهانی بود؟  انقلاب فمینیستی ؟ معجزه؟ نه : مثل همیشه این تحول بزور صورت گرفته است .شورای عالی برابری تاکید میکند که " بدون اجبار قانونی برابری وجود ندارد". اما علیرغم بهبود ظاهری در مناطق نیز مانند استانها از یک بیماری رنج میبرند که میتوان به آن " بیماری میگو" نام داد: یعنی در سطح بدن وضعیت درست اما در سر "راس" اوضاع پیچ میخورد . فقط 21.2 درصد زن در راس لیستهای انتخاباتی مناطق در سال 2015 وجود داست (28 زن در بین 132 لیست ) نتیجه منطقی زنان تعداد کمی هستند که مناطق فرانسه را کنترل میکنند : 16.7 درصد در سال 2016 (6 سال قبلتر 7.4 درصد بودند) آنقدر کم هستند که میتوان آنان را اسم برد . دو سوسیالیست ماری گیت دوفی برای منطقه بورگوین فرانش کونته ، کارول دلگا برای منطقه اوسیتانی و یک نفر از حزب جمهوری والری پکرس در منطقه ایل دو فرانسه . باید تاکید كرد که فقط یک زن مسئول یکی از 12 مناطق بزرگ میباشد البته باید به آنها منطقه کورس و مناطق ماورابحار را نیز افزود. و تنها یک منطقه است که توسط یک رئیس و یک معاون زن هدایت میشود : اوستیانی .

کلیشه در مسئولیتها

اما نوعی " انحصار قدرت توسط مردان" است که بشکل ظریف و گاها ناآگانه است که در دستگاههای محلی اجرا میشود:  یعنی تقسیم قدرت . بدین معنی که در مناطق بطور مثال برابری بشکل ریاضی با افزایش مسئولیتهايی که به زنان سپرده میشود وجود دارد.....خبر خوبی است ...شورای برابری میگوید.نه اگر بدقت نگاه شود در این تقسیم مسئولیتها کلیشه ها وجود دارد " زنان مسئولیت امور اجتماعی و آموزش و مردان گسترش اقتصادی و مالی" . در نتیجه آقایان در مناطق مسئولیتهای کلیدی بمانند حمل و نقل و گسترش اقتصادی را دارند و همانها هستند که سرنخ بورس را دردست دارند.

تصدی چندگانه مسئولیت

هم اکنون 80 درصد پارلمانترهایي که دو یا چند شغل انتخابی دارند مردان هستند. یک چهارم نمایندگان حداقل دو مسئولیت دیگر دارد در حالی که زنان نماینده در این وضعیت فقط 6درصد هستند. قانون 14 فوریه 2014 در مورد عدم مسئولیت دوگانه انتخابی در جریان تمدید نمایندگان نتایج خود در ماه ژوئن خواهد داد و در سنا در سپتامبر . و شورای برابری از این وضعیت ابراز رضایت میکند چرا که میتواند بنفع زنان تمام شود.

دنبال شهردار بگردیم؟

پاریس، مارسی، لیون، تولوز، نیس، نانت، استراسبورگ، مونت پولیه ، بردو، لیل ...چند زن در راس 10 شهر بزرگ فرانسه قرار دارند؟ 3 نفر. درصد مردان شهردار چقدر است ؟ 84درصد. البته باید قبول کرد که در شورای شهرهای  مناطق بیش از 3500 نفر بر اجبار قانون 17 مه 2013 برابری وجود دارد اما در آنجايی که قانون اجبار نکرده است بطور مثال مناطق کمتر از 1000 نفر (که 74درصد شهرکهای فرانسه را شامل میشود)  باید گفت جشن مردان است. در این مناطق 65 درصد شورای شهرها مرد هستند.

در ارگانهای بین مناطق همه چيز بسمت مردان سقوط کرده

این ارگانها بنوعی "مناطق خارج از قانون برابری " محسوب میشوند: ارگانهای بین شهری و منطقه ای و متروپل در رابطه با برابری شاگردان بد میباشند. در شورای بین مناطقی فقط 34 درصد زنان حضور دارند و 92.3 درصد این شوراها توسط مردان هدایت میشوند . در مناطق کمتر از 1000 نفر درصد زنان در شورای بین منطقه ای به 20.2درصد تنزل میکند. چرا؟ براي اینکه قانون برابری شامل این مناطق نمیشود در نتیجه مردان در  82.9 درصد این مناطق شهردار هستند و هم عضو شورای بین مناطق در نتیجه مردانگی است که در این شوراها حاکم است. قانون ترکیب مناطق در جمهوری ما پیش بینی میکند که از سال 2017 این مناطق با هم تداخل کنند. و شورای عالی برابری هشدار میدهد که باید توجه داشت " که باز ترکیب این مناطق باعث بازترکیب مرد گونه شوراهای بین منطقه ای و شوراهای اجرايی آن نشود"....این نگرانی توسط انجمنهای زنان منتخب در استان ایزر نیز مورد تاکید واقع شده است که فریاد میزنند " به بین مردها بودن پایان دهید"

زمینه تاخیر

این مسئله در اولین بحث بین کاندیداهای انتخابات مقدماتی راستها ما را شوکه کرد : از 7 مرد با کت و شلوار و کراوات یک زن در وسط بود. زمانی که مباحث انتخابات مقدماتی چپها شروع شد این مسئله ما را برآشفته کرد در بین 6 مرد فقط یک زن و جود داشت . زنان مسئول چپ وارد بحث برابری نشدند. ورهبران چپ برای برابری نیستند؟  یک نمونه برای ارائه وجود نداشت؟ بین دو دور انتخابات مقدماتی همین مسئله تکرار شد. در بین اطرافیان والس و هامون فقط مردان برجسته بودند. چی؟ والس که مدعی برابری مرد و زن است ؟ هامون که میگوید که میخواهد جامعه فردا را آماده کند؟ نزد ماکرون اگر چه وی میخواهد عملکرد برابر داشته باشد اولین دایره اطرفیانش مردانه است . تنها کسی در این زمینه دست و پا شسته تر است ملانشون است . که چیزی محسوب نمیشود . در نتیجه سیاست چیزی نیست که باید به زنان سپرده شود؟ از کریستیان توبیرا تا نجات ولو بالقاسم زنان سیاسی چپ باندازه مردان مشروعیت دارند. و ما را به این شوخی تلخ مرسوم حواله میدهد که میگوید " نگاه کن وقتی حزبی توسط زنان چرخانده میشود!"  یا این و آن فرد را مثال زد که بهیچ وجه به آدم تمایل مبارزه برای برابری زنان را نمیدهد؟ بله زنان غیر مسئول بمانند مردان غیر مسئول وجود دارند.چرخه بدی است چرخه بین مردان که زنان از ترس تمسخر جرات ورود به آن را نمیکنند و شکلک در میآورند چرا که میترسند له شوند. به همین دلیل است که ماکرون کاندیدای زن برای انتخابات پارلمانی پیدا نمیکند. قشر سیاسیون فرانسه تاخیر جدی در این زمینه دارند ( به آلمان نگاه کنیم که یک صدراعظم و یک وزیر دفاع زن دارد) هی مردان در سال 2017 هستیم شاید زمان آنرا رسیده باشد که کمی خودتان را جمع کنید تا جايی برای همکاران (زن) خود باز کنید!

لیبراسیون 2 فوریه2017

بازگشت به بالا

منتخب ویدئوکلیپ