Menu
میترا پورفرزانه

میترا پورفرزانه

فریاد به جای سربردار زنم

iran1 d8795 fd17dصبـحـدم درره اگـر، راه شب تار زنـم

ریشه ی خصم زبون تیشه به یکبارزنم

از خشونت بـری و عاشق هـرهموطنـم

تیرخشم لیک بـر آن شیـخ شکمبـارزنم

کیفر...

بدحجابیiran 9fa4e
آری« بدحجابی »!
از واژه ی من درآوردی خود نامردت استفاده می کنم
«بدحجابی» در ذهن علیل تو مستحق کیفر است