Menu
فریدون ژورک

فریدون ژورک

کبک «ايران فردا»

iran b31b0

عليرضا نوري زاده! سردبير سياسي مطبوعات مطرح رژيم شاه. يارو ياور و مشاور بزنگاه‌هاي شاپور بختيار، نخست‌وزير دوران سقوط شاهنشاهي و همدم و هميار حاج احمد خميني در دوران سياهي که بر پشت‌بام مدرسه رفاه افسران ارتش و ديپلمات‌هاي رژيم ساقط‌شده را جمعي و بدون محاکمه تيرباران مي‌کردند تا ردي از ارتباط آخوندهاي جانشين وي براي ملت فاش نشود. البته نه به اين اختصار که من نوشته‌ام با صراحتي کامل و آب‌وتابي آن‌چناني که بارها خودت ابراز کرده‌اي و در يوتيوب موجود است.
عليرضا نوري زاده! مزدوري براي تمامي فصول که در شيادي استاد شيطاني و در خيانت‌کاري و وطن‌فروشي روي ميرزا آغاخان نوري را سفيد کرده‌اي. قدر قدرتي که به يمن سرسپردگي قادري با صدور فرماني از لندن يکي از وابستگان سراي ولايت آخوندي (الياس محمودي و مجموعه همراهش) را از مقامات عزل و مجبور به جاده‌سازي (عملگي) کني و در صورت عدم تمکين سال‌ها به زندان رژيم بفرستي. قدرتي که بسا از لاجوردي و خلخالي هم در اين شرايط ساخته نبود (اگر ساقط نشده بودند)
https://www.youtube.com/watch?v=XMVy6iuJAoU
عليرضا نوري زاده، متأسفم از اينکه ناچار به نوشتن چنين مطلبي شدم چراکه طي آموزش‌هاي رهبري پرافتخار سازمان مجاهدين خلق ايران قرار نيست به تأثير احساسات و عواطف انساني از مسير مبارزه با رژيم حتي ما هوادران هم براي لحظه اي بعنوان جوابگوئي و برخورد با ايادي مزدبگير اين رژيم جهنمي منفک شويم. بفرموده اين بزرگ مرد تاريخ معاصر کشورمان که به اعتقاد و باور من تنها با رهبري ايشان مي توان ملت دربند ايران را ازسلطه هزاران ساله ديکتاتوري وارتجاع شاه وشيخ رهانيد اين شيوه و طرح نخ نما شده رژيم است که هرزماني خاصه در بزنگاه سرنگوني دامي انحرافي جهت سرگرم کردن مبارزان پهن مي کند تا بتواند هر چند لحظه اي کوتاه سراز منجلاب خود ساخته اش بيرون کشيده و نفسي تازه کند. بقولي تا باشد از اين ستون به آن ستون فرجي. بايد تاکيد کنم برخلاف تعهدي که با خود ودلاوران سرفراز مستقر در رزمگاه ليبرتي دارم، ناچارشدم در جواب نصايح بقول تو حکيمانه و دوستانه که در حقيقت اجراي اوامررژيم و تکاليف مزدوري است، زماني را صرف نوشتن و پرداختن به اين مطالب کنم.
عليرضا نوري زاده! با افتخاراعلام مي کنم، حتي در گذشته هاي دورهم هيچ نوع رفاقت ودوستي بين ما نبوده جزيک آشنائي محدود کاري درزماني کوتاه که مربوط است به دوران تهيه وتوليد فيلم مردان سحر که بتوصيه اسماعيل نوري اعلا در آن فيلم سمت آسيستان کارگردان راداشتي وسازمان سينمائي ژورک به مديريت من توليد فيلم راعهده داربود که دليل تهيه وساخت فيلم هم تنها ريشه درهمکلاس بودن من با اسماعيل نوري اعلا دردبيرستان ابومسلم داشت وعواطفي ازاين نوع که پرداختن به آن درحوصله اين نوشته نيست.
عليرضا نوري زاده! متأسفم از اينکه آن چنان گرفتار زرق و برق دنيا ودلارهاي باد آورده رژيم شده اي که هوش وحواست هم به قدر كافي كار نكرده وفراموش کرده‌اي زمانه عوض شده. ديگرروابط حاکم بر روزنامه نگاري کيهان وفردوسي ومجله سپيدوسياه زمان شاه ونشستن درکافه نادري چهاراه اسلامبول و پزروشنفکري به خورد جامعه دادن منسوخ شده وبه گذشته ها پيوسته است. همچون کبک که باسر بزيربرف کردن در توهم ديده نشدن سيرمي کن وبيهوده زور ميزني كه با فرافکني واشاره به چند مورد دزدي ها وجنايات خامنه اي ولاريجاني ها و سپاه و مخفي شدن درپشت لفاظي هاي آخوندي ملتي راگول بزني. استاد شيطان! اين مردم دم خروس را باورکنند ياقسم حضرت عباس را. با سه استوديو تلويزيوني درلس آنجلس وواشنگتن ولندن وبريزوبپاش هاي آنچناني که داريد سالانه چندين ميليون پوند مخارج رسانه به اصطلاح ضد رژيمي جنابعالي است. گنج قارون داري يا ثروت حاتم طائي؟ ازدرآمد کدام آگهي ويا کمک هاي مردمي ويا دسترنج روزنامه نگاري ويا فرض کنيم ارثيه پدري هزينه چنين تشکيلاتي تامين مي شود؟
آسيد عليرضا نوري زاده! آش انقدرشوراست که آشپزهم خود گواه است. حتي برخلاف رسم ورسوم تلويزيون هاي ماهواره اي روبه ايران جنابعالي حتي جرات بازکردن خط تلفن را به صورت زنده در برنامه هايت نداري چراکه خود ميداني چه ها کرده‌اي وسربدامان چه کسان داري ومردم چه بر خوردي با توخواهند داشت
نمايش فيلم بازجوئي همسرسعيد امامي جنايت پيشه که به گفته خودتان ازطريق دوستي برايتان ارسال شده بود وشما آنرا به نمايش عمومي گذاشتيد واقعا درجهت افشاگري جنايات رژيم بود و يا خواست رژيم براي متنبه شدن افراد وابسته به وزارت اطلاعات خميني وخامنه اي که به خوراندن واجبي به سعيد امامي قصد اعتراض کرده بودند. بدبختي رژيم در اين است که درصد قابل اهميتي ازملت ايران تحت عناوين مختلف سروکارشان به زندان هاي رژيم افتاده است وباکم وکيف روابط وضوابط رژيم و شکنجه گرانش در اين دخمه هاي قرون وسطائي آشنائي دارند خاصه درمراحل بازجوئي آنهم دراوين چه کسي ميتواند دوربين مخفي جاسازي کند تا فيلم آن توسط دوستي به دست جنابعالي برسد آن هم دوستي دريک چنين مقام بالائي داخل تشکيلات رژيم؟
ماجراي موج سبز وسردار مدحي وحضورش باحمايت وساپورت شما درجمع به اصطلاح اپوزسيون خارج ازکشوربعنوان سرداري بريده از رژيم وپيوسته به مخالفين که مدتها عامل خبرسازي براي رسانه ها وتحت شعاع قراردادن جنايات وزدوبندهاي پنهان رژيم شد ودرپس اين هياهووجنجال رسانه اي چه جناياتي که رژيم با سرکوبي آزاديخواهان مرتکب نشد.
ازاين خوش رقصي ها بسيارکرده‌اي تا به رسانه ايران فردا يتان رسيديد. واي اگرازپس امروزبود فردائي که هست. اعترافات اکبرخوشکوشک جنايتکاررا همه شنيده اند اميدوارم حداقل اين مورد واقع نباشد. دست داشتن درقتل فريدون فرخزاد وهماهنگي با قاتلان اين هنرمند جهت رسيدن به مقصود پليدشان. آرزودارم باسرنگوني رژيم ماجراي قتل اين هنرمند محبوب کشورمان نيزبا رو در رو قرار گرفتن شما واين جاني علاوه برخوش رقصي هاي ديگرتان دردادگاهي ملي موردبررسي قرار گيرد
عليرضا نوري زاده! با برشمردن دزدي ها وبخشي ازجنايات خامنه اي ودست نشاندگانش دررژيم آخوندي درپس ماسک مخالفت خواني نمي تواني مبشر ومبلغ اهداف جنايتکارانه آخونداي حاکم برايران باشي وفکرکني ملت آزادانديش ميهن دربندمان باورت مي کنند. نه اين ملت ملت دوران ناصري سلطه قاجارند ونه توميرزا آغاسي آن زمان. گذشت زماني که باطرح وتوطئه به سادگي بتوان اميرکبيري را رگ زد. ويا با خلع سلاح آزاديخواهان ستارخان وياران آزادي ستانش را به رگبار گلوله گرفت. حداقل درمورد سازمان مجاهدين خلق ايران چنين نيست. نه رهبري اين سازمان زدني است ونه اين ارتش آزادي بخش سپاه چپاولگروجنايت پيشه خميني وخامنه اي است. رهبرسازمان مجاهدين خلق ايران با آموزش‌هاي بي بديل شان از فرد فرد اشرفي ها سرداراني ساخته اند که تا رهائي ملتشان ازپاي نخواهند نشست وتکثيراشرف واشرفيان واشرف نشانان درسراسرجهان گواه اين پايداري تاسرنگوني تحجرو واپسگرائي ازهرنوع آن (شاه وشيخ) وايجاد دمکراسي وآزادي براي ملت ايران است
بزرگي برايم قصه اي از اسکندرمقدوني گفت که فکرمي کنم شنيدن آن شايد برايت بي ثمرنباشد هرچند گفته اند نرود ميخ آهنين برسنگ. مهم نيست که اين قصه واقع شده باشد يا نه مهم فلسفه نهفته درآن است اسکندرقبل ازمرگش وصيت مي کند که دست هايش راازدوطرف تابوتش با مشت هاي باز بيرون بگذارند ودرمسير حمل جنازه تا آرامگاه تمامي جواهراتي را که ازاقوام وملل مختلف به غنيمت گرفته دو طرف جاده برزمين بريزند. درجواب چرائي اطرافيانش ميگويد براي اينکه طمع کاران دريابند که حتي من اسکند مقدوني درسفرآخرت ازاندوخته هاي بيشمارم چيزي همراه نبردم.
ماحصل فرصتي نيست. خاصه براي ما که سال‌هاي سرمستي را به خزان نشسته ايم. حتي اگر به مردم وملت دربندت نمي انديشي. به فرداي رفتني بانديش که ناگريزاست
ما لعبتکا نيم وفلک لعبت باز
ازروي حقيقتي نه ازروي مجاز
يک چند در اين بساط بازي کرديم
رفتيم به صندوق عدم يک يک باز خوشا به حال کساني که با سربلندي ونام نيک پرمي کشند
فریدون ژورک
نقل از سايت همبستگي

سانسور و سرکوب هنرمندان به سبک نازيها

روز 26 مرداد سيماي آزادي در برنامه ”فصلي در جهنم” مصاحبه تلويزيون العربيه با هنرمند ارزشمند مقاومت، سينماگر و كارگردان ميهنممان فريدون ژورک در مورد ”سانسور و سركوب هنرمندان به سبك نازيها” را پخش نمود. اين مصاحبه بصورت نوشتاري عينا تقيم مي شود :
فريدون ژورک: من متولد 1320 هستم، در سن چهارده سالگي وارد سينما شدم در حالي که درسم را ادامه مي‌دادم، در سال 1338 به‌عنوان بهترين تکنيسين سينما معرفي شدم آنجا که يک فيلمي ساخته شده بود من در آن فيلم به‌لحاظ صدا برداري و صدا گذاري يک فيلم جايزه دريافت کردم، سال 1342 اولين فيلم سينمائي‌ام را ساختم به‌عنوان فيلم‌بردار، در مقام فيلم‌بردار و سال بعدش در مقام فيلمبردار و بعد اولين فيلم من که باجنجال عمومي مواجه شد مورد تشويق خيلي از مردم قرار گرفت و يکي از پرفروش ترين فيلمهاي تاريخ سينماست، فيلمي بود به‌نام (تک خال) که اين فيلم در سال 1348 در تهران نمايش داده شد.
بله در سال 1365 بود که فرهنگ وهنر تبديل شده بود به وزارت ارشاد، برعکس عملکردش اين نام را روي آن گذاشته بودند، مدير کل آنجا کسي بود، در مقام معاونت وزير به‌نام آقاي انبار، اينها به تمام دفاتر ظرف يکروز حمله ورشدند درست به سبکي که نازيها کتابخانه‌ها را يکباره سوزاندند در آلمان، تمام فيلمهارا از انبار درآوردند، حتي با نگاتيوهاش، استوديوي من هم يکي از آنها بود فيلمهايي که من در پخشم داشتم به‌عنوان اين‌که ما مي‌خواهيم حمايت از فيلم ايراني بکنيم، فيلمهاي فرنگي را از بين ببريم، اما همه فيلمها را از بين بردند و همه اين فيلمها را برده بودند وسط وزارت ارشاد، ريخته بودند روي همديگر و بعد هم همه را آتش زدند، سوزوندند، درست مثل کتاب سوزوني فاشيستها.
من سال 58 سه ماه، چهار ماه بعد از انقلاب، من را به‌عنوان مسئول اتحاديه تهيه کنندگان دعوت کردند به وزارت فرهنگ وهنر که آن زمان اسمش را گذاشته بودن ارشاد، مديرکلش آقايي بود بنام... . اسمش يادم نيست، مسعود شاهي نبود يک نفر ديگر بود، يک فيلم را به مانشان دادند، نمايش دادند البته از طرف کارگردانها آمده بودند، از طرف هنرپيشگان آمده بودند که ما ديديم بسيار فيلم بدي بود، بعد از ما نظرخواستند، گفتيم فيلم بسيار بديست، يک صورت جلسه‌اي آوردند که امضا کنيم از اين‌که اين فيلم بد است و بايستي توقيف شود، من به‌شدت مخالفت کردم گفتم فيلم بد را بايستي مردم نروند ما انقلاب کرديم که سانسور نداشته باشيم، گفتند نه ما مکلفيم که مردم را هدايت کنيم، من متوجه شدم که ديکتاتور رفت و يک متشرع باصطلاح جايش نشسته، از همانجا من متوجه شدم چه کلاهي سرمان رفته، و بعد بيشتر شروع به تحقيق کردم بيشتر باريک در قضايا شدم بيشتر به سخنان خميني گوش دادم، بيشتر عملکردها را درنظرگرفتم متوجه شدم چه کلاهي سرملتمان رفته.

منتخب ویدئوکلیپ