Menu
محمد اميرخيزي

محمد اميرخيزي

ترنمي بر يك حماسه

امروز۱۴ تير سي وچهارمين سالگرد شهادت علي اميرخيزي ودوهمرزمش شهيد محسن محمدعلي وعلي ابراهيميان درست در ماه رمضان اتفاق افتاد درخيابان وليعصر خيابان يزرگمهر.
علي روز قبلش براي ديدار خانواده سري به آنهازده بود وهنگام خدا حافظي، مادرمرغي را که در يخچال داشت به علي داده بود علي دربرگشت به پايگاه دوستي را ديده بود وآن مرغ را داده بود به او وگفته بود که هديه مادر است ببريد شما بخوريد قسمت شماست .
آندوست که حالا در اشرف است بعدهاتعريف ميکرد که آنشب ما درحال خوردن مرغ بوديم که صداي درگيري وتير اندازي بلند شد وگويا پايگاهشان نزديک هم بود وساعتها بطول انجاميد فرداي آنشب به محل درگيري سرزده بودند وفهميده بودند که آن مرغي را که علي داده بود وميخوردند درهمان لحظه هم علي ويارانش با پاسداران شب وجهالت درگيرشده بودند علي درکنار پله هاي حياط تيرخورده وشهيد شده بودولي محسن وعلي ابراهيميان تا آخرين گلوله مقاومت کرده وبعد از اتمام مهمات در آعوش هم نارنجک شان را منفجر کرده وبه شهادت رسيده بودند شاهدان ميگفتند که هنگام درگيري آژير آمبولانس ها لحظه اي قطع نميشد ونشان از تلفات سنگين پاسداران بود.(زهرا وکبرا ابراهيميان دوخواهر علي ابراهيميان از دستگيري هاي سي خرداد بودند که روز اول تير ناشناس اعدام شده بودند) دوستي تعريف ميکرد که چندين روز پس از درگيري از جلوي خانه آنها رد ميشدم که هنوز بوي گاز اشک آور که آنشب براي علي ودوستانش پرتاب کرده بودند به مشام ميرسيد وهمانشب دراخبارِ تلويزيون خبر درگيري مسلحانه از تلويزيون پخش شد تصوير جنازه علي را نشان داده بود ولي چهره علي را کات کرده بودند وما بعدها از طريق ديگري شناسائي کرديم سه روز بعد از علي پدرمان درسن ۵۹سالگي سکته کرده وفوت کرد دوستان علي در مراسم پدر شرکت کردند ولي جرآت نکردند خبر شهادت علي را بگويند فقط گفته بودند که از علي خبر داريد؟که خواهرم رقيه گفته بود که دوروز است خبر سلامتي نداده ونگرانش هستيم.
بعداز سي خرداد دستگيريها واعدامهاي وحشيانه فله اي حتي بدون احراز هويت دستگير شدگان شروع شده بود وبرادرم اصغر که قبل از سي خرداد در خيابان دستگير شده بود ولعيا خواهرکوچکترم درآبان سال قبل درراه مدرسه ربوده شده بود هيچ خبري از آنها نداشتيم وخانواده هاي زياد ديگري نيز دنبال فرزندان گم شده شان ميگشتند در جلوي زندان اوين از بالاي ديوار اوين آب جوش به سر مادران تجمع کرده ميريختند وبانواع مختلف خانواده هارا پراکنده ميکردند وما هم با شروع اعدامها دنبال اصغر ولعيا بوديم که سري هم به آلبوم گمشده ها وناشناسهاي پزشکي قانوني زديم وبجاي عکس اصغر ولعيا عکس علي ويارانش را در آلبوم ديديم واز شهادت علي باخبرشديم واصغر سال۶۴ آزاد شد ودوباره در۶۵ دستگير ودر۷۱ آزادشد وسومين بار پس از برگشتن از ديدار اشرف دوسال زندان رفت ولعيا هم هم اکنون در شوراي ملي مقاومت به مبارزه ادامه ميدهد.
علي دانش آموز سال ششم رياضي بود که درآستارا تحصيل ميکرد ودرتابستان ۵۵ بعلت شناخته شدن دراخلال وخرابکاري در مراسم جشن هاي۲۵۰۰ ساله درتهران دستگير وبه ۶ سال زندان محکوم شده بود ودر پائيز ۵۷ چند ماه قبل از انقلاب اززندان آزادشد واکنون از چشمه زاينده علي ۶ اشرفي ودوشهيد ديگر سکينه اميرخيزي در عمليات فروغ وفهيمه صادقي خواهر زاده در عمليات درون مرزي داريم وبقيه خانواده هم بنوبت حبس و زندانهاي رژيم آخوندي را تجربه کرده اند:
لعيا از سال ۵۹_۶۴ پنج سال
حميد۶۰_۶۴ واز۸۶ تا۸۸ دو سال جمعآ =۶سال
اصغر ۶۰ _ ۶۴ و ۶۵_ ۷۱ و۸۶ _ ۸۸ جمعآ۱۲ سال
کبرا ۶۰_۶۳و ۸۷_ ۹۲ =جمعآ۸سال
سعيد دانش آموز از ۶۵_ ۷۰ = پنج سال حالا در اشرف
شهلا زرين فرد همسر ۸۶_۸۷= يکسال
محمد از ۸۸_ ۹۳ =۵سال
مهري درسال ۶۰ چند ماه
مادر در ۹۰ سالگي در فرودگاه بازداشت وبعلت کهولت سن چند ساعت بعد آزادشد وجمعآ خانواده ما ۴۲ سال حبس کشيده ايم و همسراول اصغر هم که دو يرادر شهيد داشت وسال ۶۵ با اصغر دستگير شده بود با تهديدکردن اصغر وفريبکاريهاي بازجو از اصغر بزور طلاق گرفت وچندي بعد باز جو بعنوان زن دوم بازدواج خود درآورد!
خواهر اين زن اکنون در ليبرتي( مهناز) به مبارزه ادامه ميدهد.

محمد اميرخيزي

منتخب ویدئوکلیپ