Menu

سند 2030 يونسكو و غضب خامنه اي عليه آن

كاريكاتور خامنه اي fb7a0چند روز مانده به نمایش انتخابات ریاستجمهوری رژیم، خامنهای طی یک سخنرانی سند 2030 یونسکو را بشدت رد کرد و يكبار ديگر طينت فاشيستي و زن ستيز نظام آخوندي را به نمايش گذاشت. با اينكه دولت آخوند روحانی اين سند را بصورت مشروط پذيرفته و پیشاپیش اعلام کرده بود هر بخشی از آن که مغایر با قوانین نظام ولایت فقیه باشد اجرا نخواهد کرد، ولي فقيه ارتجاع در اين رابطه خطاب به دولت روحاني گفت:

یک مسئلهی دیگر هم من اینجا عرض بکنم: این سند ۲۰۳۰ سازمان ملل و یونسکو و این حرفها, (۸) اینها چیزهایی نیست که جمهوری اسلامی بتواند شانهاش را زیر بار اینها بدهد و تسلیم اینها بشود. به چه مناسبت یک مجموعهی بهاصطلاح بینالمللیای -که قطعاً تحت نفوذ قدرتهای بزرگ دنیا است- این حق را داشته باشد که برای کشورهای مختلف, برای ملّتهای گوناگون, با تمدّنهای مختلف, با سوابق تاریخی و فرهنگی گوناگون, تکلیف معیّن کند که شما باید اینجوری عمل کنید؟ اصل کار, غلط است. اگرچنانچه با اصل کار شما نمیتوانید مخالفت بکنید,

اصل کار غلط است؛ اینکه ما برویم سندی امضا کنیم و بعد بیسروصدا آن را اجرايي کردن ؛ مطلقاً مجاز نیست.»

باید مراقبت می کردند و نباید می گذاشتند کار به جایی بکشد که ما جلوی آن را بگیریم. ماوارد قضيه شويم  اینجا جمهوری اسلامی است است

سند 2030 که خامنهای آن را غیرمجاز دانسته شامل مواردی میشود که ساختار نظام ولایت فقیه ساز گار نیست. در  سند 2030 یونسکو دو سال پیش با هدف افزایش کیفیت آموزش با 17 هدف اصلی به تصویب رسید و کشورهای عضو ملزم به رعایت آن شدند و سازمان یونسکو مسئول اجرای آن در کشورهای عضو شده است.

در مقدمه این سند آمده است:

«ما بار دیگر بر اهمیت بیانیۀ جهانی حقوق بشر و سایر اسناد بین المللی مربوط به حقوق بشر و حقوق بین الملل تأکید میکنیم. ما در راستای منشور سازمان ملل متحد، بر مسئولیتهای همۀ کشورها در ترویج، حفظ و احترام به حقوق بشر و آزاد یهای بنیادین برای همه، به دور از هر گونه تبعیض از لحاظ نژاد، رنگ، جنسیت، مذهب، دیدگاه سیاسی یا غیره، خاستگاه ملّی یا اجتماعی، مالکیت، تولد، معلولیت و یا هر وضعیت دیگری تأکید می کنیم.»

«به رسمیت شناختن تساوی جنسیتی و توانمندسازی زنان و دختران، در تحقّق همه اهداف اصلی و فرعی این دستور کار نقش مؤثری دارد. دسترسی زنان و دختران به آموزش کیفی، منابع اقتصادی و مشارکت اجتماعی و فرصتها باید با مردان و پسران برابر باشد؛ ضمن اینکه برای اشتغال، رهبری و تصمیمگیری در همه  سطوح نیز با مردان و پسران از فرصتهای یکسانی بهرهمند شوند. ما برای از بین بردن شکاف جنسیتی و تقویت حمایتهای سازمانی برای تحقّق تساوی جنسیتی و توانمندسازی زنان در سطوح جهانی، منطقهای و ملّی تلاش خواهیم کرد. همه اشکال تبعیض و خشونت علیه زنان و دختران، در سايه  مشارکت و همکاری مردان و پسران ریشهکن خواهد شد. در اجرای دستورکار حاضر، یکپارچهسازی نظاممند یک دیدگاه مبتنی بر تساوی جنسیتی اهمیت بسزایی دارد.» (سایت یونسکو 4 ديمان 95)

 

روشن است که مخالفت ولی فقیه ارتجاع با تأکید اجرای کنفوانسیونهای مربوط به حقوقبشر و روح ضدتبعیض جنسیتی سند 2030 است. رسانههای وابسته به باند خامنهای نیز این موضوع را به خوبی تشریح میکنند. خبرگزاری دستگاه قضایی رژیم نوشت: این سند دارای برنامه هایی است که به راحتی می تواند پروژه نفوذ را اجرایی کرده و با ایجاد تعارض در جامعه مشکلات بسیاری را برای نظام ایجاد کند.

(بر اساس این سند) همگان باید 9 سال حداقل تحصیل کرده و نابرابری آموزشی برداشته شود. همچنین آموزش ها باید دو زبانه یا چند زبانه باشد. علاوه بر این موارد در این سند به موضوعات دیگری مانند اشتغال و توسعه مهارت ها،آموزش های اجتماعی،شهروندی،آموزش عالی اشاره شده است مواردی که در جزییات با روح حاکم بر نظام آموزشی کشور ما منافات دارد.

لازم به يادآوري است كه یک سرکرده بسیج سپاه پاسداران نیز در دیماه گذشته گفته بود:  پروژه آموزش «یونسکو ۲۰۳۰» مانند منشور حقوق شهروندی «از شوخیهای ایام انتخابات [ریاست جمهوری ۹۶]» است.

پیشتر سهراب صلاحی، رئیس سازمان بسیج اساتید، در نامهای خطاب به اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و نمایندگان مجلس نوشته بود که «جاسوسان آمریکایی» در قالب پروژه آموزش «یونسکو ۲۰۳۰» مسئولان «سادهلوح» را فریب دادهاند، تا در قالب این پروژه، «ظرفیت عظیم فرهنگی» ایران در اختیار آمریکا قرار گیرد. .

همزمان کیهان خامنهای هشدار داده بود که  همکاری نظام با یونسکو زمینهساز فشارهای بینالمللی و تصویب قطعنامههای سازمان ملل علیه (ما)  ميشود.

اما اظهارات کارگزاران دولت آخوند روحانی نشان میدهد که اجرای سند 2030یونسکو هنوز قانونی نشده و به اجرا در نیامده است. این سند علاوه بر این که در شورای عالی فرهنگی رژیم در دست بررسی است، هنوز به تصویب مجلس ارتجاع نیز نرسیده و خامنهای به چیزی ایراد گرفته که دولت آخوند روحانی پیشاپیش اعلام کرده بود هر بخشی از سند 2030 یونسکو که مغایر با قوانین نظام ولایت فقیه باشد اجرا نخواهدشد. (منبع: میزان 16/10/95). طرح این موضوع از سوی خامنهای آن هم چند روز مانده به نمایش انتخابات و پس از یک سال سکوت در اين زمینه، به جنگ قدرت مرگباری که هماکنون در جریان است قابل توجیه است. 

بازگشت به بالا

منتخب ویدئوکلیپ