Menu

حمايت نمايندگان كنگرة آمريكا از مبارزة مردم ايران براي برقراري آزادي و دموكراسي

world 9f9eb

حمايت نمايندگان كنگرة آمريكا از مبارزة مردم ايران براي برقراري آزادي و دموكراسي

moghavemat 39befقاضي تد پو – رئيس زيركميتة تروريسم

پيام من به مردم ايران اين است كه شما از حق انساني آزاد بودن برخورداريد. اين حق انساني همه است. به همين دليل من و بسياري از آمريكايي‌ها از مردم ايران حمايت مي‌كنيم تا به آزادي در كشورشان دست يابند. اين از طريق يك تغيير رژيم مسالمت‌آميز محقق خواهد شد، آن‌گاه كه مردم ايران (بگويند) ديگر كافي است و كنترل جامعه و حكومت خودشان را به‌دست بگيرند. به شما مي‌گويم: تسليم نشويد، خسته نشويد، قوي باشيد، شجاع باشيد، چون چيزي كه همه خواهان آن هستند آزادي است و قطعاً آزادي ارزش مبارزه براي تحققش را دارد و حتماً چنين است.

استيو شبوت –عضو كميتة خارجي كنگره

مردم و دولت آمريكا قوياً از مردم ايران و از آزادي آنها كه روزي محقق خواهد شد حمايت مي‌كنند. ما به‌روشني نگرانيم، فقدان دوستي با حكومت و آخوندها در ايران است كه مردم ايران را سركوب مي‌كنند. ولي ما مردم ايران را دوست داريم.

پيامم به جوانان ايراني اين است كه تسليم نشويد. شما حق داريد از آزادي و دموكراسي برخوردار باشيد، مسير زندگي‌تان را خودتان مشخص كنيد و در صلح زندگي كنيد؛ اين، روزي محقق خواهد شد و ما اميدواريم كه هر چه زودتر تحقق يابد.

برد شرمن – از اعضاي ارشد دموكرات كميتة خارجي كنگره

من نمايندة كنگره برد شرمن هستم و نزديك به 21 سال عضو كنگره بوده‌ام. آمريكا و ايران بايد با هم دوست و متحد باشند. ما در انتظار تحقق يك ايران شكوفا و آزاد هستيم. اما براي تحقق آن بايد شاهد برقراري دموكراسي در ايران باشيم، جايي كه مردم حكومتشان را كنترل كنند و بتوان ديدگاه‌هاي مختلف را آزادانه مورد بحث قرار داد. جايي كه هيچ‌كس سنگسار نشود و به‌خاطر كارهايي كه در زندگي شخصي‌شان مي‌كنند يا ديدگاه‌هاي سياسي‌شان زنداني نشوند. انتخابات آزاد كه همه بتوانند در آن شركت كنند و در آن «مجلس خبرگان» دربارة كانديداها تصميم نگيرد، اين چيزي است كه مردم ايران و همة جهان شايستة آن هستند تا چنين دموكراسي در ايران مستقر شود.

تام گرت – عضو كميتة خارجي كنگره

به‌نظرم جهان ابعاد كشتاري را كه توسط حكومت بر مردم ايران تحميل مي‌شود درك نمي‌كند. مثلاً مجموع جان‌باختن‌ها (در ايران) به نسبت جمعيت، معادل كل جان‌باختگان آمريكا در جنگ جهاني دوم است. هيچ رژيمي در منطقه وجود ندارد و در جهان نيز شايد فقط كرة شمالي باشد، كه بتواند با ميزان خشونت رژيم ايران عليه مردم برابري كند. به همين دليل مهم است كه جهان اين‌را درك كند و با رژيم حاكم بر ايران به‌عنوان (حكومت) منفور در جامعة جهاني برخورد شود، چون آنها به‌خاطر رفتارشان، همين طور هم هستند.

من آمريكا و ساير كشورها را فرا مي‌خوانم تا از مخالفان سياسي و مردم سركوب‌شدة ايران حمايت كنند كه فقط خواهان كرامت پايه‌يي انساني و آزادي بيان بدون ترس براي خودشان و همسايه‌ها و فرزاندانشان هستند. طبعاً در حالي كه اين رژيم به آزمايش سيستم‌هاي موشكي با قابليت حمل تسليحات كشتار جمعي عليه شهروندان بي‌گناه در سراسر منطقه و جهان ادامه مي‌دهد، گزينه‌هاي مختلفي روي ميز است، اما اگر شاهد قيام توسط اكثريت مردم ايران باشيم و به‌عنوان جامعة جهاني از آن حمايت كنيم و سپاه پاسداران را از جريان سرماية آن و از تجارت با ديگران در جهان محروم كنيم، فكر مي‌كنم و اميدوارم در آن صورت شاهد تغيير رژيم به‌سمت حكومتي خواهيم بود كه به حقوق پايه‌يي بشر احترام مي‌گذارد و ايرانيان در تبعيد هم خواهند توانست به كشورشان بازگردند و با خانوادةشان ديدار كنند و ايراني‌ها در داخل هم از آزادي انتخاب تا جايي كه به ديگران آسيب نرساند، برخوردار خواهند بود. اين هدف ماست. ما اينجا در آمريكا و سراسر جهان مسئوليت داريم از كساني كه در پي آزادي هستند حمايت كنيم و آنها را تشويق مي‌كنيم به تلاش خود ادامه بدهند.

بازگشت به بالا

منتخب ویدئوکلیپ